top of page
Chmurki tło.jpg
LOGO SŁOŃCE 1.tif
Blue Skies and Yellow Fields
Chmurki tło.jpg

Koncepcja działania  „Słońca - Słonecznej  Przestrzeni  Wsparcia”

Na podstawie memorandum podpisanego przez prezydenta Miasta  Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego

z  przedstawicielami  UNICEF oraz z inicjatywy Wydziału Edukacji  Urzędu Miasta Krakowa, przy wsparciu finansowym  UNICEF, powstały w Krakowie Centra Wsparcia działające przy ośmiu krakowskich poradniach rejonowych i specjalistycznych.

Na bazie wieloletnich doświadczeń samorządowych poradni, realizujących politykę oświatową Miasta Krakowa 

w zakresie pomocy i opieki specjalistycznej dla dzieci, młodzieży, rodziców  i nauczycieli, a także na podstawie zdiagnozowanych potrzeb środowiska ukraińskich  i krakowskich dzieci powołano Słoneczne Przestrzenie

Wsparcia.

„Słońce - Słoneczna Przestrzeń Wsparcia” to placówki mające na celu  realizację  zadań  z zakresu profilaktyki dzieci  i młodzieży. Zadania  realizowane są we współpracy specjalistów ukraińskich i polskich.

Oferowana w nich pomoc jest bezpłatna a koszty utrzymania pokrywa dotacja celowa z UNICEF.

Projekt dedykowany jest grupie dzieci ukraińskich, które uległy traumatycznym przeżyciom związanych

z prowadzonymi działaniami wojennymi w miejscu ich zamieszkania  i dzieciom polskim, które przez kontakt

z uchodźcami pośrednio doświadczyły traumy wojny.

W czasie trwającego konfliktu zbrojnego dzieci są najbardziej poszkodowaną grupą, niezależnie od tego czy są ofiarami, świadkami, czy kolegami i koleżankami innych dzieci. Pomysłem na   pomoc tej grupie  jest  utworzenie przestrzeni, w której zatrudnieni są specjaliści znających język ojczysty dzieci, odbiorców różnych form pomocy.

Adresatami wsparcia są dzieci  w wieku przedszkolnym i szkolnym, ich rodziny, nauczyciele  i asystenci międzykulturowi.

Pomoc dotyczy dzieci, u których występują problemy adaptacyjne, emocjonalne, rozwojowe,

a także  o specjalnych potrzebach edukacyjnych, oraz ich opiekunów.

Formy pomocy:

·         Diagnoza występujących trudności emocjonalnych i rozwojowych.

·         Spotkania terapeutyczne dostosowane do potrzeb dzieci i ich wieku oraz zdiagnozowanych trudności.

·         Zajęcia profilaktyczne, które rozwijają zainteresowania dzieci i angażują je w lokalne aktywności

          i  wydarzenia, pozwalające zapobiegać wykluczeniu i postępującym problemom.

·         Pomoc w formie konsultacji, spotkań indywidualnych, zajęć grupowych.

·         Warsztaty pomocowe ukierunkowane na unikanie niepowodzeń edukacyjnych, zapobieganie  stresowi

          pourazowemu i wsparciu w realizacji obowiązku szkolnego.

·         Grupy wsparcia dla dzieci w celu podtrzymania więzi społecznych, a także wyuczenia sposobów radzenia

          sobie z adaptacją w nowym środowisku.

·         Zajęcia terapeutyczne  z zakresu arteterapii, wsparcia z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych.

·         Zajęcia psychoedukacyjne.

·         Terapia mowy i języka.

·         Zajęcia wspomagające prawidłowy rozwój psychoruchowy.

 

Specjaliści zatrudnieni w Słonecznej Przestrzeni Wsparcia to ukraińscy i polscy psychologowie, psychoterapeuci, pedagodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, doradcy i inni  specjaliści w zależności od zdiagnozowanych potrzeb oraz specyfiki działania poszczególnych poradni. Szczegółowa oferta zajęć konstruowana będzie na podstawia diagnozowania potrzeb dzieci zgłaszających się do Słonecznych

Przestrzeni Wsparcia. Pomoc jest bezpłatna i dobrowolna.

 

Sposoby kontaktu:

Zapisy odbywają się przez osobiste zgłoszenie, poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

Informacje uzyskać można za pomocą strony internetowej Słonecznej Przestrzeni Wsparcia,

stron internetowych poradni oraz profilu na FB.

Baza: 

Lokale spełniają wymogi nowoczesnych, przestrzennych i przyjaznych pomieszczeń.

Dostosowane są do wymogów dla osób z niepełnosprawnościami, rozmieszczone w miejscach

z łatwym dostępem i dogodnymi połączeniami komunikacyjnymi, wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć zarówno z pojedynczymi osobami, jak i z grupami.

Słońce - Słoneczna Przestrzeń Wsparcia działają przy poradniach psychologiczno- pedagogicznych

w tym specjalistycznych w Krakowie:

1. PPP2:   31-231  Kraków, ul. Siewna 23 D

2. PPP4:   31-814  Kraków, os. Kalinowe 18

3. SPPPDDZNE:   30-701 Kraków, ul. Zabłocie 23

4. SPWPPP:          31-902 Kraków, os. Willowe 35

 

 

Zalety :

·         nowa systemowa forma pomocy skierowana na działania zarówno diagnostyczne, terapeutyczne,  

          profilaktyczne  jak i adaptacyjne,

·         możliwość udzielania pomocy licznej grupie dzieci i młodzieży zarówno z Ukrainy jak i z Polski,

·         wysoki standard wyposażenia i dostępnych pomocy dydaktycznych, umożliwiających prowadzenia bardzo

          różnorodnych form wsparcia,

·         liczba  Słonecznych Przestrzeni Wsparcia  zaspakaja potencjalną liczbę beneficjentów tego projektu,

·         różnorodność oferty poszczególnych placówek w zależności od specyfiki pracy i zadań  Poradni,

·         możliwość wypracowania zindywidualizowanej autorskiej formuły organizacji i pracy Centrów adekwatnej 

          do potrzeb zdiagnozowanych  w Krakowie.

 

                                                                                                                    Małgorzata Niewodowska

                                                                                                  Koordynator Projektu Słonecznych Przestrzeni Wsparcia

bottom of page